Statut

W brzmieniu redakcji uchwały zebrania członkowskiego z dnia 13.05.2017 we Wrocławiu

§1
Nazwa, siedziba, rok obrachunkowy

 1. Organizacja (dalej zwana “Towarzystwem”) funkcjonuje pod nazwą Niemiecko-Polskie
  Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Miejscem rejestracji jest hamburski rejestr stowarzyszeń.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest Hamburg.
 3. Rok obrachunkowy zamyka się rokiem kalendarzowym.

§2
Cele, zadania, użyteczność

 1. Celem Towarzystwa jest wspieranie nauki i badań, kształcenia, porozumienia między
  narodami, sztuki i kultury.
  Dalszym celem jest pozyskiwanie środków do realizacji celów użyteczności publicznej
  dzięki zwolnionym z wnoszenia opłat podatkowych stowarzyszeniom prawa publicznego.
 2. Towarzystwo realizuje wyłącznie cele użyteczności publicznej w rozumieniu akapitu
  “Korzystanie z ulg podatkowych” kodeksu podatkowego.
 3. Cele statutowe realizowane są w szczególności przez

  1. rozbudowę akademickich kontaktów między pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego i
   akademikami z Republiki Federalnej Niemiec, którzy wnoszą istotny wkład do wzajemnego
   pojednania i porozumienia między Republiką Federalną Niemiec i Polską;
  2. stworzenie i wspieranie nowych, względnie istniejących już naukowych projektów między
   niemieckimi naukowcami i instytucjami badawczymi z jednej strony a Uniwersytetem
   Wrocławskim z drugiej; wybitne naukowe osiągnięcia mogą zostać nagrodzone, o czym jest
   informowana opinia publiczna;
  3. naukową wymianę między Uniwersytetem Wrocławskim a niemieckimi akademickimi
   instytucjami;
  4. wspieranie młodych naukowców na Uniwersytecie Wrocławskim. Wspieranie
   początkujących naukowców może odbywać się poprzez przyznawanie stypendiów, o ile
   spełniają one cele zawarte w §2 akapit 2;
  5. dotacje ze strony innych stowarzyszeń zwolnionych z odprowadzania podatku
   dochodowego, stowarzyszeń prawa publicznego oraz innych zagranicznych stowarzyszeń;
   f. finansowe wsparcie ze strony stowarzyszeń zwolnionych z odprowadzania podatku
   dochodowego, korporacji prawa publicznego przy realizacji celów użyteczności publicznej
   w sensie niniejszego statutu.
 4. Działalność Towarzystwa obejmuje wszystkie akademickie szkoły wyższe we Wrocławiu,
  zrzeszone w kolegium Rektorów Szkół Wyższych Wrocławia i Opola.
 5. Działalność Towarzystwa nakierowana jest na aktywność użyteczności publicznej; nie
  prowadzi ono działalności gospodarczej.
 6. Środki Towarzystwa mogą być wykorzystywane jedynie do celów statutowych. Członkowie
  nie otrzymują żadnych gratyfikacji ze środków Towarzystwa. Członkowie zarządu,
  względnie członkowie Rady Towarzystwa mogą na wniosek otrzymać zwrot poniesionych
  kosztów.
 7. Wykluczonym jest, aby za działalność niezgodną ze statutem Towarzystwa wypłacane było
  jakiekolwiek wynagrodzenie.

§3
Nabycie członkostwa

 1. Członkiem Towarzystwa mogą zostać wszystkie osoby naturalne i prawne. Warunkiem jest
  przedłożenie pisemnego wniosku.
 2. O przyjęciu w poczet członków decyduje zarząd.
 3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków wnioskodawca może odwołać się od
  decyzji zarządu podczas najbliższego zebrania członków; jego decyzja jest ostateczna.

§4
Rezygnacja z członkostwa

Członek Towarzystwa może zgłosić pisemną rezygnację z członkostwa, przedkładając ją członkowi
zarządu, i wystąpić z Towarzystwa. Termin wypowiedzenia wynosi dwa miesiące przed końcem
roku.

§5
Wykluczenie członków

Członek Towarzystwa może zostać z niego wykluczony, jeśli w sposób karygodny naruszy interesy
Towarzystwa lub jeśli mimo napomnień, zalegał będzie z więcej niż dwoma rocznymi składkami.
Decyzję o wykluczeniu zarząd podejmuje jednogłośnie i informuje o swoim postanowieniu na
walnym zebraniu członków.

§6
Składka członkowska

Wysokość i termin płatności rocznych składek ustalane są przez zgromadzenie członków. W
uzasadnionych przypadkach zarząd Towarzystwa może częściowo zwolnić lub odroczyć płatność
składki.

§7
Zarząd

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz sześciu
  członków.
 2. Zarząd Towarzystwa wybierany jest przez walne zgromadzenie członków na okres dwóch
  lat; także po upłynięciu kadencji sprawuje urząd aż do nowych wyborów.
 3. Zarządem w znaczeniu §26 Kodeksu Cywilnego są wyłącznie prezes i wiceprezes. Każdy z
  nich upoważniony jest do samodzielnego reprezentowania Towarzystwa.
 4. Pięciu członków zarządu musi posiadać polskie obywatelstwo, wśród nich prezes lub
  wiceprezes. Pięciu członków zarządu musi posiadać obywatelstwo niemieckie, w tym prezes
  lub wiceprezes.
 5. W ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania Towarzystwa zarząd może powołać
  radę składającą się z członków Towarzystwa, o ile zachowany zostanie opisany w pkt. 4
  parytet narodowy. Rada ta bierze udział, na zaproszenie zarządu, w jego posiedzeniach w
  przypadku zebrania członków bez prawa głosu.

§8
Zebranie członków

 1. Każdy członek biorący udział w walnym zebraniu członków dysponuje jednym głosem.
  Inny członek może zostać pisemnie upoważniony do udziału w głosowaniu. Upoważniony
  członek nie może dysponować więcej niż trzema głosami innych członków. Zebranie o
  charakterze zwyczajnym zwoływane jest raz do roku.
 2. Zebranie o charakterze nadzwyczajnym zwoływane jest, kiedy wymaga tego interes
  Towarzystwa lub taką konieczność pisemnie zgłasza przynajmniej dziesiąta część członków
  Towarzystwa; należy przy tym poinformować o powodach.
 3. Walne zebranie członków może zostać zwołane również we Wrocławiu.

§9
Zwoływanie zebrania członków Towarzystwa

 1. Walne zebranie członków zwoływane jest przez prezesa lub, gdy jest to niemożliwe,
  wiceprezesa Towarzystwa listownie. W nim też zawarta jest informacja o ustalonym przez
  zarząd porządku posiedzenia.
 2. Termin zwołania nie może przekroczyć dwóch tygodni od daty ogłoszenia. Dnia wysłania
  zaproszenia oraz dnia zwołania zebrania nie wlicza się do okresu przed zwołaniem zebrania.

§10
Organizacja zebrania członków Towarzystwa

 1. Walnemu zebraniu członków przewodniczy prezes Towarzystwa lub, gdy jest to
  niemożliwe, wiceprezes; kiedy jest to niemożliwe, uczestnicy zebrania członków
  Towarzystwa wybierają ze swego grona kierującego obradami.
 2. O przyjęciu postanowień decyduje zebranie członków większością oddanych ważnych
  głosów; wstrzymanie się od głosu traktowane jest jako głos nieważny.
 3. W przypadku wykluczenia członków oraz zmian w statucie potrzebna jest większość trzech
  czwartych, do dokonania zmian w celach Towarzystwa oraz jego rozwiązania potrzebna jest
  większość dziewięciu dziesiątych oddanych głosów.
 4. Głosowanie odbywa się przez podniesienia ręki; jeśli domaga się tego jedna trzecia
  obecnych członków, głosowanie odbywa się drogą pisemną. W przypadku spraw
  osobowych zawsze jest to głosowanie drogą pisemną.

§11
Protokołowanie uchwał

Uchwały przyjmują formę pisemną z obligatoryjnym podaniem miejsca i czasu zebrania oraz
wyników głosowania; protokół musi zostać parafowany przez protokolanta Towarzystwa.

§12
Likwidacja Towarzystwa

W przypadku likwidacji lub zakończenia działalności Towarzystwa lub też utraty charakteru
użyteczności publicznej jego majątek przypada osobie prawnej na zasadzie prawa publicznego lub
innemu stowarzyszeniu objętemu zwolnieniem podatkowym, wspierającemu naukę i badania na
Uniwersytecie Wrocławskim, spełniającemu bezpośrednio i wyłącznie cele użyteczności
publicznej.

Wrocław, 13 maja 2017 roku


(Prof. Dr. Hans-Ulrich Jerschke)
Prezes

 

$('#slideshow1').cycle()
Ciasteczka ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie.